Nama Saiful Yahya, S.Sn, M.T
Jabatan Struktural Ka. Prodi DKV
Email yahya@stiki.ac.id
Bidang Keahlian 1. Sistem Multimedia
2. Perancangan Sistem Multimedia
3. Sistem Multimedia
4. Desain Grafis
5. Desain Web
6. Nirmana
Blog http://yahya.blog.stiki.ac.id